Cartref

Share

Problem:
Sut i adfywio economi cefn gwlad canolbarth Cymru?
Y datrysiad:
Creu cymunedau peilot cynaliadwy ar raddfa strategol.

Map rheilffordd Calon Cymru

Mae’r wefan hon yn sôn sut y gall y tir a’r cymunedau o gwmpas lein rheilffordd Calon Cymru o Lanelli i Drefyclo – rhinwedd mawr i Gymru nas gwerthfawrogir yn ddigonol – gyflawni eu potensial a helpu i fwydo, dyfrhau a phweru llawer o Gymru.

Gan ddefnyddio’r lein i gysylltu’n well gyda gweddill y wlad, gallwn greu swyddi, atgynhyrchu’r tir a’r tirlun, a chefnogi poblogaeth weithio, gytbwys gan gael mwy o werth o’r tir, a byw mewn tai fforddiadwy.

Byddai’r cymunedau newydd ac adfywiedig hyn yn cefnogi:

  •    defnydd cynhyrchiol, adfywiedig o’r tir
  •    cyflogaeth amrywiol, sefydlog a pharhaus
  •    garddwriaeth ar raddfa gymunedol
  •    gwasanaeth rheilffordd lwyddiannus a chyfleus
  •    fforestydd cymysg ar gyfer diwydiant ac egni lleol.

Argymhellwn y gall grwpiau a chymunedau lleol nad ydynt er mwyn elw sydd heb gymorth ariannol y llywodraeth helpu i greu’r projectau hyn.

Mae angen projectau peilot i brofi’r syniad yn ymarferol cyn eu hailadrodd mewn mannau eraill. Dewiswyd Llanymddyfri fel y dref gyntaf i fod yn rhan o hyn.

Gwahoddir cymunedau eraill i gynnig prosiectau fel rhan o strategaeth Rhwydwaith Calon Cymru.

Gadewch i ni, gyda’n gilydd, osod esiampl ysbrydoledig sut i wneud datblygiad cynaliadwy’n realiti prif ffrwd – er mwyn lles cenedlaethau’r dyfodol.

> Ffeindiwch allan mwy.

> Ymunwch â ni ac anfonwch eich syniadau.

Am CNN

Share

Mae Rhwydwaith Calon Cymru tu ôl y prosiect hwn. Grŵp o ddaearyddwyr, cynllunwyr a phenseiri yw hwn. Rydym yn cydweithio gydag arbenigwyr tai, economeg, addysg, cludiant, egni, coedwigaeth, garddwriaeth lleol, y gyfraith a datblygiad cymunedol.

Ffeindiwch allan mwy ar http://www.caloncymru.org/

Nodweddion cymunedol

Share

Bydd cymunedau ‘Un Blaned’ yn y Gymru wledig yn gwneud y mwyaf o’u rhinweddau i gryfhau eu heconomïau lleol.

Byddent yn trin y tir mewn modd cynaliadwy gan ddefnyddio garddwriaeth ac amaethgoedwigaeth organig a choetiroedd cymysg.

Yna, byddai hyn yn eu galluogi i gyflenwi llawer o’u hanghenion eu hunain a’u hardaloedd lleol a thu hwnt gyda chynnyrch o’r tir

Byddai ganddynt y dewis o ddefnyddio’r label ‘un blaned’ gwahaniaethol ar gyfer eu cynnyrch, fel y cynhyrchion hyn o Ddatblygiadau ‘Un Blaned’ Cymreig eraill:

Byddant yn fannau pleserus i fyw ynddynt sy’n garbon sero, anllygredig ac iachus ac i bawb o bob oed a gallu. Dyma rai enghreifftiau ysbrydoledig o bedwar ban byd:

Cymdogaeth gynaliadwy Llanymddyfri

Share

Gwahoddir preswylwyr lleol i ymuno â phrosiect i greu cymdogaeth gynaliadwy newydd gyda thai fforddiadwy, i’w leoli ger Llanymddyfri. Byddent yn medru cynllunio eu preswylfeydd a chyfleusterau, a gellid prynu neu rentu cartrefi, ac o faint amrywiol.

Mae’r gwahoddiad yn dilyn cyfarfod ar 14 Tachwedd pan heidiodd preswylwyr ardal Llanymddyfri i ystafell ddigwyddiadau Gwesty’r Castell i glywed canlyniad yr astudiaeth chwe mis, a gynhaliwyd ar ran Rhwydwaith Calon Cymru, i ymarferoldeb cymdogaeth newydd ar gyrion y dref.

Yn dilyn cyflwyniad llawn gwybodaeth gan Dr. R. Brinley Jones, Arlywydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, amlinellodd yr ymchwilydd lleol, Patricia Dodd Racher, gynnwys ei hastudiaeth, sy’n argymell ffurfio dau Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol, un i ofalu am gynlluniau lleol a’r ail yn ymddiriedolaeth ‘ymbarel’ er mwyn annog prosiectau cyffelyb ar hyd coridor Calon Cymru. Gellir lawr lwytho’r prosiect cyfan, gyda’r argymhellion, ar www.caloncymru.org

Cyfarfod Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Yn dilyn yr adroddiad mae Rhwydwaith Calon Cymru wedi trefnu darganfod ffeithiau am Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol ar ddydd Sul, Ionawr 7fed 2018 o 11am i 4pm yng nghanolfan gymunedol yr YMCA yn Sgwâr y Farchnad, Llanymddyfri. Yr arweinydd fydd Ian Crawley o Rwydwaith Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol.

Estynnir gwahoddiad i unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy ac o bosibl bod yn gysylltiedig – yn arbennig oedolion ar y rhestr aros am dai, ac oedolion a ffermwyr ifanc sy’n chwilio am eu cartref cyntaf. I ddarganfod mwy, e-bostiwch info@caloncymru.org neu ffoniwch y swyddog gweinyddol, David Thorpe ar 07901 925671

Cysylltwch â ni a Byddwch yn Hyddysg!

Share

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges neu ofyn cwestiwn.
Defnyddiwch y ffurflen dan honno i gofrestru am ein cylchlythyr.

Eich manylion

Rhowch wybod i ni sut i ddod nôl atoch.


Ble allwn ni gael help?

Mae croeso i chi ofyn cwestiwn neu adael sylw.Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio

* nodi bod ei angen