Cartref

Share

Problem:
Sut i adfywio economi cefn gwlad canolbarth Cymru?
Y datrysiad:
Creu cymunedau peilot cynaliadwy ar raddfa strategol.

Map rheilffordd Calon Cymru

Mae’r wefan hon yn sôn sut y gall y tir a’r cymunedau o gwmpas lein rheilffordd Calon Cymru o Lanelli i Drefyclo – rhinwedd mawr i Gymru nas gwerthfawrogir yn ddigonol – gyflawni eu potensial a helpu i fwydo, dyfrhau a phweru llawer o Gymru.

Gan ddefnyddio’r lein i gysylltu’n well gyda gweddill y wlad, gallwn greu swyddi, atgynhyrchu’r tir a’r tirlun, a chefnogi poblogaeth weithio, gytbwys gan gael mwy o werth o’r tir, a byw mewn tai fforddiadwy.

Byddai’r cymunedau newydd ac adfywiedig hyn yn cefnogi:

  •    defnydd cynhyrchiol, adfywiedig o’r tir
  •    cyflogaeth amrywiol, sefydlog a pharhaus
  •    garddwriaeth ar raddfa gymunedol
  •    gwasanaeth rheilffordd lwyddiannus a chyfleus
  •    fforestydd cymysg ar gyfer diwydiant ac egni lleol.

Argymhellwn y gall grwpiau a chymunedau lleol nad ydynt er mwyn elw sydd heb gymorth ariannol y llywodraeth helpu i greu’r projectau hyn.

Mae angen projectau peilot i brofi’r syniad yn ymarferol cyn eu hailadrodd mewn mannau eraill. Dewiswyd Llanymddyfri fel y dref gyntaf i fod yn rhan o hyn.

Gwahoddir cymunedau eraill i gynnig prosiectau fel rhan o strategaeth Rhwydwaith Calon Cymru.

Gadewch i ni, gyda’n gilydd, osod esiampl ysbrydoledig sut i wneud datblygiad cynaliadwy’n realiti prif ffrwd – er mwyn lles cenedlaethau’r dyfodol.

> Ffeindiwch allan mwy.

> Ymunwch â ni ac anfonwch eich syniadau.

Am CNN

Share

Mae Rhwydwaith Calon Cymru tu ôl y prosiect hwn. Grŵp o ddaearyddwyr, cynllunwyr a phenseiri yw hwn. Rydym yn cydweithio gydag arbenigwyr tai, economeg, addysg, cludiant, egni, coedwigaeth, garddwriaeth lleol, y gyfraith a datblygiad cymunedol.

Ffeindiwch allan mwy ar http://www.caloncymru.org/

Nodweddion cymunedol

Share

Bydd cymunedau ‘Un Blaned’ yn y Gymru wledig yn gwneud y mwyaf o’u rhinweddau i gryfhau eu heconomïau lleol.

Byddent yn trin y tir mewn modd cynaliadwy gan ddefnyddio garddwriaeth ac amaethgoedwigaeth organig a choetiroedd cymysg.

Yna, byddai hyn yn eu galluogi i gyflenwi llawer o’u hanghenion eu hunain a’u hardaloedd lleol a thu hwnt gyda chynnyrch o’r tir

Byddai ganddynt y dewis o ddefnyddio’r label ‘un blaned’ gwahaniaethol ar gyfer eu cynnyrch, fel y cynhyrchion hyn o Ddatblygiadau ‘Un Blaned’ Cymreig eraill:

Byddant yn fannau pleserus i fyw ynddynt sy’n garbon sero, anllygredig ac iachus ac i bawb o bob oed a gallu. Dyma rai enghreifftiau ysbrydoledig o bedwar ban byd:

Cymdogaeth gynaliadwy Llanymddyfri

Share

Rydym wedi sicrhau cyllid gan Gyngor Sir Gâr ar gyfer astudiaeth dichonoldeb ar gyfer cymdogaeth beilot ‘un blaned’ ar gyrion Llanymddyfri.

Prynir a mesurir tir. Ymgynghorir â’r gymuned leol ac rydym am i bobl leol ymwneud yn weithredol â chynllunio’r prosiect, oddi fewn i baramedrau’r amcan cyflawn.

Byddai, gobeithio, yn adfywio ffawd y dref hyfryd hon.

Roedd yna cyfarfod cyhoeddus ar Ebrill 20.

Poster y cyfarfod cyhoeddus ar gyfer cymdogaeth gynaliadwy

Ar ddiwedd yr astudiaeth chwe mis ceir cynllun busnes a strategaeth sut i symud ymlaen i wneud y datblygiad yn realaeth.

Poster y cyfarfod cyhoeddus ar gyfer cymdogaeth gynaliadwy

Cysylltwch â ni a Byddwch yn Hyddysg!

Share

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges neu ofyn cwestiwn.
Defnyddiwch y ffurflen dan honno i gofrestru am ein cylchlythyr.

Eich manylion

Rhowch wybod i ni sut i ddod nôl atoch.


Ble allwn ni gael help?

Mae croeso i chi ofyn cwestiwn neu adael sylw.Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio

* nodi bod ei angen